Discussieer actief mee!

Samen weet je meer en kom je verder. Het is van meerwaarde om actief met elkaar in gesprek te komen over waar we elkaar kunnen helpen en versterken. Tijdens dit waardevolle debat komen tekortkomingen, uitdagingen en kansen in alle openheid onder de aandacht.

Dit aansprekende debat wordt ondersteund door een panel dat bestaat uit enkele experts vanuit beleidsbepalende organisaties en instanties, op het gebied van schrijven en onderwijs.

Door vooraf aangeleverde stellingen, worden deelnemers aan het symposium inhoudelijk uitgedaagd om een actieve bijdrage te leveren aan deze pakkende discussie. Het levendige debat zet alle aanwezigen aan het denken, aan de hand van steekhoudende argumenten. De gefundeerde aanbevelingen vormen opbrengsten van het debat, die daadwerkelijk worden voorgelegd aan beleidsbepalers.

Het plenaire debat biedt een geweldige gelegenheid om via steekhoudende argumenten, verschillende standpunten te polsen. Hierdoor wordt vanuit een betrokken benadering richting gegeven aan wat nodig is om structurele verbeteringen door te voeren en het vakgebied kwalitatief verder te brengen. Juist nu is het essentieel om met elkaar weloverwogen duurzame keuzes en verbeteringen te formuleren en perspectief te bieden voor goed schrijfonderwijs.

We nodigen hierbij alle deelnemers aan het symposium uit om bij het aanmelden een krachtige uitdagende stelling aan te leveren.

Denk actief mee!

“Wat is nodig om de beheersing van schrijf- en taalvaardigheid te verhogen?”

Schrijf- en taalvaardigheid behoren tot een de basisvaardigheden die leerlingen in het Nederlandse onderwijs dienen te ontwikkelen. Tijdens het Handschrift en schrijven debat zullen we hier specifiek op ingaan.

Je kunt nu al actief meedenken over deze adviesvraag van de Onderwijs Raad!

De Onderwijs Raad biedt graag iedereen de kans om mee te denken over het onderwerp schrijf- en taalvaardigheid. Voorbeelden, analyses en suggesties zijn van harte welkom. Die informatie wordt door de Onderwijs Raad gebruikt om tot een afgewogen advies te komen Via deze link kan iedereen een schriftelijke bijdrage insturen.