Het Talige Brein

Peter Hagoort is hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit en directeur van het Max Planck instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen. Hij doet onderzoek naar de neurobiologische fundamenten van het menselijk taalvermogen. Zijn grote verdienste is dat hij als een van de eersten psychologische theorieën met neurowetenschappelijke modellen combineerde, en zijn ideeën hebben het vakgebied sterk beïnvloed. 

Hij kijkt naar de hersenen in actie: hoe regelen de hersenen de productie van taal, en het taalbegrip? Taal is veel meer dan een verzameling losse letters die woorden vormen. Taal is uniek menselijk en vormt ons denken. Door ons taalvermogen kunnen we met elkaar communiceren, kennis vergaren en cultuur vormen. Taal heeft meerdere lagen, het is dan ook geen wonder dat ons talige brein zo vreselijk complex is en daarmee is de neurobiologische basis van taal ook complex.

In de taalkunde wordt een onderscheid gemaakt tussen klankleer (fonologie), woordleer (morfologie), zinsleer (syntaxis), betekenisleer (semantiek) en pragmatiek (de relatie tussen taaluitingen en hun gebruikers). In feite worden al die deelgebieden weerspiegeld in onze hersenactiviteit als het gaat om het verwerken van taal.

Peter zijn  presentatie zal gaan over wat we thans weten over de neurale basis van het menselijk taalvermogen. In relatie tot handschrift is daarbij vooral van belang hoe in het brein verbindingen gelegd worden tussen visuele en auditieve gebieden enerzijds en de motorische cortext anderzijds. Schrijven is van belang om die koppeling te maken. Vandaar dat in het basisonderwijs handschriftonderricht belangrijk blijft, ondanks de aanwezigheid van digitale middelen.

Meer informatie